DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

WYPADKI PRZY PRACY – WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

                                                                                                                

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców, przedstawicieli pracodawców i kadry kierowniczej, pracowników służby bhp , społecznych inspektorów pracy i innych pracowników zajmujących się tematyką wypadkowości.

Forma – warsztaty /seminarium

Ilość godzin – 8 godzin lekcyjnych

Czas trwania – od 9.00 do 15.00

Cena – 80 zł brutto/osoba*

Cena dotyczy grupy co najmniej 10 osobowej

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:
• wiedzieć, jakie zdarzenia są wypadkami przy pracy, na równi z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, wypadki
w szczególnych okolicznościach,
• wiedzieć, jak badać i klasyfikować wypadki przy pracy w celu identyfikacji ich przyczyn źródłowych,
  • umieć sporządzić protokół powypadkowy wraz z kartą statystyczną,                                                                              
  • znać zasady i umieć rejestrować wypadki przy pracy.

 

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym na pracodawcy ciąży obowiązek powołania zespołu powypadkowego,
zadaniem, którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie ze zmianami w prawie (nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej) dotyczącymi postępowania powypadkowego w 2014 roku oraz pokazanie praktycznych aspektów sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.

Omówione zostaną wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wypadki przy pracy - w jakich sytuacjach możemy mówić o tym,że doszło do wypadku przy pracy? - definicje, podstawy prawne

· przegląd modeli i metod badania wypadków przy pracy,

· diagram drzewa przyczyn jako środek umożliwiający przedstawienie mentalnego obrazu wypadku,

· pojęcie wypadku przy pracy,

· pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,

· pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego,

· podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy), w drodze do pracy i z pracy,

· wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez pracodawcę

· zasady zgłaszania i rejestracji wypadków,

· obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem,

· skład i czynności zespołu powypadkowego,

· uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym,

· środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy,

· uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy,

· analiza wypadkowości w zakładzie pracy.

 

3. Przyczyny wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

· pojęcie zagrożenia wypadkowego,

· teoria łańcucha zdarzeń,

· czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe które mogą doprowadzić do wypadku,

· etapy, na których najczęściej popełnia się błędy powodujące zagrożenia,

· omówienie najczęściej występujących przyczyn wypadków leżących w obszarach techniki,

organizacji i w czynniku ludzkim.

 

4. Badanie wypadków przez Inspektora Pracy

· procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych
przez pracodawców,

· zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności
i przyczyn wypadku,

· stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy,
błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku,

· powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.).

· warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej.

 

5. Ćwiczenia praktyczne - wsparcie merytoryczne w rozwiązaniu indywidualnych problemów uczestników

W ramach ćwiczeń słuchacze podstawie przygotowanych przez wykładowcę materiałów dokonują:

· identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń,

· identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych,

· samodzielnego sporządzenia dokumentacji powypadkowej oraz karty statystycznej na podstawie
opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę

 Formularz zgłoszeniowy na Szkolenie z Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy